CIVILNO PRAVO:

 • Gospodarsko pravo: sestavljanje pogodb, zastopanje strank pred sodišči v gospodarskih sporih, izvršilnih postopkih ter pred drugimi organi;
 • Delovno pravo: svetovanje pravnim osebam, družbam, zavodom, samostojnim podjetnikom pri sklepanju in odpovedih pogodb o zaposlitvi z delavci in zaposlenimi, pri sestavi njihovih delovnopravnih aktov ter ostalih kadrovskih zadevah, ki se nanašajo na človeške vire v družbah;  enako tudi svetovanje fizičnim osebam pri sklepanju in odpovedih pogodb o zaposlitvi ter njihovo zastopanje pred sodišči in drugimi organi;
 • Družinsko pravo: v najširšem obsegu, od razveze  zakonske zveze, dodelitve,varstva in vzgoje otrok ter njihovega preživljanja ter s tem povezano delitvijo skupnega premoženja zakoncev, ki zajema sestavo sporazuma o delitvi premoženja  in izterjavo preživnine;
 • Stvarno in nepremičninsko pravo: zastopanje strank pred sodišči v postopkih v zvezi z varstvom lastninske pravice (motenje posesti, postopki zaradi vznemirjanja lastninske pravice, varstvo in ugotovitev služnosti, izstavitve listin); sestava prodajnih in darilnih pogodb v zvezi z nepremičninami, zastopanje strank v zemljiškoknjižnih postopki;
 • Odškodninsko pravo: vlaganje odškodninskih zahtevkov zoper pravne  in fizične osebe ter zastopanje strank pred sodišči;
 • Izterjava dolgov: vlaganje predlogov za izvršbo ter vodenje izvršilnih postopkov ter rubežev premičnin in nepremičnin  ali  v nadaljevanju, s tem povezanega pravdnega postopka;
 • Stanovanjsko pravo: svetovanje in zastopanje strank pred sodišči v zvezi z uveljavljanjem jamčevalnih zahtevkov po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb;
 • Gradbeno pravo: svetovanje in sestavljanje gradbenih pogodb in zastopanje strank v gradbenih zadevah pred sodišči in drugimi upravnimi organi.
 • Dedno pravo: svetovanje in zastopanje strank v zapuščinskih postopkih.


KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO:

 • zagovarjanje obdolžencev in mladoletnih obdolžencev ter osumljencev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih in postopkih zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj;
 • zastopanje oškodovancev in vlaganje premoženjsko pravnih zahtevkov;
 • zastopanje in zagovarjanje storilcev prekrškov pred prekrškovnimi organi in sodnikom za prekrške;


DAVČNO IN OSTALO UPRAVNO PRAVO:

 • zastopanje strank v postopkih pred davčnimi organi;
 • zastopanje strank v gradbenih zadevah v upravnih postopkih;
 • zastopanje strank v denacionalizacijskih postopkih;
 • zastopanje strank v postopkih pred Centri za socialno delo;
 • zastopanje strank pred Upravnimi enotami.
Ius est ars boni et aequi.
Pravo je umetnost dobrega in pravičnega.
(Publius Iuventius Celsus)

Kontaktirajte nas!

Če potrebujete pravno pomoč, zastopanje ali zgolj svetovanje, se obrnite na nas. Naša pisarna se nahaja blizu centra Ljubljane.
Več

Pravna področja

Odvetniška pisarna pokriva širok spekter pravnih znanj in njihove prakse: gospodarsko pravo, delovno pravo, ustavno pravo, družinsko pravo...
Več